Terms and conditions

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Platinum spol, s.r.o.

IČ:49245147

DIČ: CZ49245147

se sídlem: Vinohradská 1252/36

zapsané u Městského soudu v Praze, oddl C, vložka 20658            

kontaktní údaje:

email    info@jiffysteamer.cz

telefon +420 603288703

www jiffysteamer.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.jiffysteamer.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č473386863/0300 vedený u ČSOB
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GOPAY
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 25.5.2018

 

 

 

 

Platinum spol. s.r.o.

with its registered office at Vinohradská 36 Prague 2 120 00

identification number: 49245147

registered in the Business Register, kept at the Municipal Court in Prague, Section C, File 20658

for the sale of goods through an on-line store located at a internet address

1. INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1. These Terms and Conditions (hereinafter referred to as the "Terms and Conditions") of a trading company with its registered office at Vinohradská 36 Prague 2 120 00 Identification Number: 49245147, registered in the Business Register kept at the Municipal Court in Prague, Section C, file 20658 (hereinafter referred to as the "seller") in accordance with the provisions of Section 1751 (1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the "Civil Code"), the mutual rights and obligations of the parties arising out of or in connection with the Purchase Agreement (hereinafter referred to as the "Purchase Agreement" ) concluded between the seller and another physical person (the "buyer") via the seller's internet store. The on-line store is operated by the seller on a web site located at www.jiffysteamer.cz (hereinafter referred to as the "website") through the web interface (hereinafter referred to as the "web interface of the store").

1.2. Terms and Conditions do not apply to cases where a person intending to buy the goods from a seller is a legal entity or person acting in the name of his business or in his independent pursuit of his profession.

1.3. Provisions deviating from the terms and conditions may be negotiated in the Purchase Agreement. Distinctive arrangements in the Purchase Agreement take precedence over the provisions of the Terms and Conditions.

1.4. Terms and Conditions are an integral part of the Purchase Agreement. The Purchase Agreement and the Terms and Conditions are written in the Czech language. The Purchase agreement can be concluded in the Czech language.

1.5. The seller may change or add the wording of the Terms and Conditions. This provision is without prejudice to the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the Terms and Conditions.

2. user account

2.1. Based on buyer's registration made on a website, buyers can access their user interface. From this user interface, the buyer can perform the ordering of goods (hereinafter referred to as the "user account"). If the web interface allows this to the store, the buyer can also order goods without registration, directly from the web interface of the store.

2.2. When registering and ordering goods on the website, the buyer is obligated to correctly and truthfully indicate all data. The data given in the user account are obligatory for the buyer to update in case of any change. Data provided by buyers in the user account and when ordering goods are considered by the seller to be correct.

2.3. Access to the user account is secured by a user name and password. Buyer is required to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his user account.

2.4. The buyer is not authorized to allow the use of the user account to third parties.

2.5. The seller may cancel the user account, especially when the buyer does not use his user account for a longer period of time or if the buyer violates his obligations under the Purchase Agreement (including the Terms and Conditions).

2.6. The buyer notes that the user account may not be available continuously, especially with regard to the necessary maintenance of the hardware and software of the vendor, or a necessary maintenance of hardware and software of third parties.

3. conclusion of the Purchase Agreement

3.1. All presentations of the goods, placed in the web interface of the store, are informative and the seller is not obliged to conclude a Purchase Agreement for these goods. Section § 1732, paragraph 2 of the Civil Code does not apply.

3.2. The store's web interface contains information about the merchandise, including the prices of individual goods. Prices of the goods are listed including the tax and all related fees. Product prices remain valid for as long as they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the seller's ability to conclude a Purchase Agreement for individually negotiated terms.

3.3. The store's web interface also includes information about the shipping and handling of goods. Information about the costs associated with shipping and handling of the goods, listed in the web interface of the store, are valid only in cases when the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.

3.4. To order the goods, the buyer needs to fill in the order form in the web interface of the store. The order form contains especially information about:

 • 3.4.1. ordered goods (the ordered goods is "put" by a buyer into the electronic shopping cart of the web interface of the store),
 • 3.4.2. the payment method and details of the required delivery method for ordered goods
 • 3.4.3. information about the costs associated with the delivery of goods (collectively referred to as "the order").

3.5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and modify the data that the buyer has placed in the order. Also in regard to the buyer's ability to identify and correct the errors that occurred when entering the data into the order. The order will be sent by the buyer to the seller by clicking the "" button. The details given in the order are considered as correct by the seller.

3.6. Submitting an order is considered to be such an act by the buyer, who undoubtedly identifies the goods ordered, the purchase price, the buyer's identity, the payment method, and is a binding proposal of the Purchase Agreement for the parties. The condition for the validity of the order is to fill in all required data in the order form. Familiarize yourself with these Terms and Conditions on the website and confirm the buyer that he has become acquainted with these Terms and Conditions.

3.7. Seller will send a receipt to the buyer by e-mail to the buyer's email address listed in the user interface or in the order (hereinafter referred to as the "buyer's electronic address"), immediately after receiving the order.

3.8. The seller is always entitled to ask the buyer for additional confirmation of the order (for example, in writing or by phone), depending on the type of the order (quantity of goods, purchase price, estimated transport costs).

3.9. The Purchase Agreement draft, in the form of an order, is valid for fifteen days.

3.10. The contractual relationship between the seller and the buyer starts with the delivery of the order (acceptance), which is sent to the buyer's electronic address.

3.11. In case some of the requirements, specified in the order, cannot be met by the seller, he will send a modified offer, indicating possible variations of the order, to the buyer's electronic address and requests the buyer's opinion.

3.12. The amended offer is considered as a new Purchase Agreement draft, and the Purchase Agreement is concluded when the buyer accepts it by electronic mail.

3.13. The buyer agrees to use of communication means when concluding the Purchase Agreement. Costs incurred by the buyer when using communication means in connection with the conclusion of a Purchase Agreement (costs of internet connection, phone call costs) are the buyer's responsibility. These costs do not differ from the basic rate.

4. price of the goods and the Payment terms

4.1. The buyer can pay for the goods and costs associated with delivery, according to a Purchase Agreement, as follows:

 • 4.1.1. in cash at the seller's establishment at; Vinohradská 36 Prague 2 120 00
 • 4.1.2. in cash at the place specified by the buyer in the order;
 • 4.1.3. by wire transfer to seller's account number 265262604/0300 IBAN: CZ9103000000000265262604 BIC (SWIFT): CEKOCZPP, kept at ČSOB (hereinafter referred to as the "Seller Account");
 • 4.1.4. cashless via the payment system;

 • 4.1.5. cashless via payment card;

 • 4.1.6. through credit provided by a third party.

4.2. With the purchase price, the buyer is also required to pay the seller the cost of shipping and handling the goods at the agreed rate. Unless otherwise specified, the purchase price and the costs associated with the delivery of the goods are further understood.

4.3. The seller does not ask the buyer for a deposit or other similar payment. This way the provisions of article 4.6 of the Terms and Conditions, regarding the obligation to pay the purchase price of the goods in advance, are not violated.

4.4. In the case of cash payment or cash on delivery, the purchase price is payable upon receiving of the goods. In the case of cashless payment, the purchase price is payable within days of conclusion of the Purchase Agreement.

4.5. In the case of cashless payment, the buyer is required to pay the purchase price of the goods and also to state the variable payment symbol. In the case of cashless payment, the purchaser's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's account.

4.6. The seller is entitled, especially in the event when he does not receive an additional confirmation of the order (Article 3.6), to request the payment of the full purchase price before the goods are dispatched to the buyer. Section § 2119, paragraph 1 of the Civil Code does not apply.

4.7. Any discounts on the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be combined.

4.8. If it is customary in the course of trade or if it is stipulated by generally binding legal regulations, the seller shall issue an invoice to the buyer in respect of payments made under the Purchase Agreement. Seller is the taxpayer. The invoice is issued by the seller to the buyer after paying the price of the goods and it is sent in electronic form to the electronic address of the buyer.

5. withdrawal from the Purchase Agreement

5.1. The Buyer notes that, according to Section § 1837 of the Civil Code, it is not possible, among other things, to withdraw from the Purchase Agreement:

 • 5.1.1. of the supply of goods, the price of which depends on financial market disparities, irrespective of the seller's will, which may occur during the withdrawal period
 • 5.1.2. of the supply of alcoholic beverages, which can be delivered only after thirty days and whose price depends on financial market displacements not independent of the seller's will
 • 5.1.3. of the delivery of goods which has been adjusted according to the buyer's wish or for his person
 • 5.1.4. of the supply of goods, which are a subject to rapid perishable of goods and goods which have been irreversibly mixed with other goods after delivery
 • 5.1.5. of the supply of goods in closed packaging which the buyer has removed from the packaging and for hygienic reasons it cannot be returned
 • 5.1.6. of the supply of an audio or video recording or a computer program if he has broken its original packaging
 • 5.1.7. of the supply of newspapers, periodicals or magazines
 • 5.1.8. of the supply of digital content unless it has been delivered on a physical carrier and has been shipped with the prior express consent of the buyer before the expiration of the withdrawal period from the contract and the seller communicated to the buyer, before concluding the contract, that in this case he has no right to withdraw from the contract.

5.2. If it is not a case referred to in article 5.1 or in another case where the Purchase Agreement cannot be withdrawn, the buyer has the right to withdraw from the Purchase Agreement according to Section § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, within 14 days from receiving the goods, where, in the case of several types of goods or the delivery of several parts of the Purchase Agreement, this period runs from the date of the last delivery of the goods. The withdrawal from the Purchase Agreement must be sent to the seller within the time limit specified in the previous sentence.

5.3. In order to withdraw from the Purchase Agreement, the buyer may use the model form provided by the seller, which forms an attachment to the Terms and Conditions. Withdrawal from the Purchase agreement may be made by the buyer to the address of the seller's establishment or place of business. The provisions of article 11 of these Terms and Conditions apply to the service of withdrawal.

5.4. In the case of withdrawal from the Purchase Agreement according to Art. 5.2 of the Terms and Conditions, the Purchase Agreement is cancelled from the beginning. The goods must be returned to the seller within 14 days of withdrawal from the contract. If the buyer withdraws from the Purchase Agreement, the buyer is responsible for the cost of returning the goods to the seller, even if the goods cannot be returned by their normal postal route.

5.5. In case of withdrawal under article 5.2 of the Terms and Conditions, the Seller shall return the funds received from the buyer within 14 days of withdrawal from the Purchase Agreement in the same manner as the Seller has accepted it from the buyer. The seller is also entitled to return the payment provided by the buyer already when the goods are returned to the buyer or in some other way, if the buyer agrees to do so and there will be no additional costs . If the buyer withdraws from the Purchase Agreement, the seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the buyer returns the goods or shows that the goods have been dispatched to the seller.

5.6. The seller is entitled to indemnify unilaterally the buyer's claim for a refund of the purchase price.

5.7. Upon receiving of the goods by the buyer, the seller is entitled to withdraw from the Purchase Agreement at any time. In such a case, the seller shall return the purchase price to the buyer without any delay, to the account specified by the buyer.

5.8. If a gift is provided to the buyer together with the goods, the Gift Agreement between the seller and the buyer is concluded with the condition that if the buyer withdraws from the Purchase Agreement, the Gift Agreement is valid and the buyer is obliged to return the goods together with the provided gift.

6. shipping and handling of goods

6.1. If the type of shipping is agreed upon by a buyer's special request, the buyer bears the risk and is responsible for any additional costs associated with this type of shipping.

6.2. If the seller is obliged to deliver the goods in the place specified by the buyer in the order, according to the Purchase Agreement, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

6.3. If, for reasons of buyer's need, it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a manner other than stated in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with the repeated delivery of the goods or costs associated with another shipping method.

6.4. Upon receiving of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in the event of any defects, to notify the carrier without undue delay. In case the packaging is indicating unauthorized entry into the, buyer is not required to accept delivery of the package from the carrier.

7. Rights of Defective Performance

7.1. The rights and obligations of the parties regarding defective performance are governed by applicable generally binding regulations (in particular the provisions of Sections § 1914 to § 1925, Sections § 2099 to § 2117 and Sections § 2161 to § 2174 of the Civil Code).

7.2. The seller is responsible for the goods to be defect-free. In particular, the seller is responsible for the goods to be in such shape when the buyer got them:

 • 7.2.1. the goods have characteristics that the parties have negotiated and, in the absence of an arrangement, possess such characteristics as the seller or the manufacturer has described or which the buyer expects with regard to the type of the goods and the advertising they make
 • 7.2.2. the goods are fit for the purpose which the seller indicates or to which goods of this type are normally used
 • 7.2.3. the goods match the quality or performance of the agreed sample or original if the quality or design has been determined on the basis of the agreed sample or original
 • 7.2.4. the goods are in the appropriate quantity, degree or weight
 • 7.2.5. goods comply with legal requirements

7.3. The provisions of article 7.2 of the Terms and Conditions shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which a lower price has been agreed for wear and tear of the goods due to their normal use, which it had when the buyer received it, or if it results from the type of the goods.

7.4. If there is a defect within six months from takeover, the goods are deemed to have been defective already at takeover.

7.5. Rights of defective performance are claimed by the buyer at the seller's establishment, where acceptance of the complaint is possible with regard to the range of goods sold, eventually even at the registered office or place of business. The moment when the complaint is made is the moment when the seller received the goods claimed from the buyer.

7.6. Other rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects may be regulated by the seller's complaint rules.

8. other rights and obligations of the parties

8.1. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price

8.2. Seller is not bound by any code of conduct in relation to the buyer in the sense of § 1826 paragraph 1 letter e) of the Civil Code.

8.3. Out-of-court complaint handling is provided by the seller via an electronic address. Buyer's complaint information will be sent to the buyer's electronic address.

8.4. The seller is authorized to sell the goods based on a trade license. Trade license inspection is made by the Trade license office. Supervision of personal data protection is carried out by the Office for Personal Data Protection. Among other things, the Czech Trade Inspection exercises the supervision of the observance of Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as amended.

8.5. The buyer hereby takes on the risk of changing circumstances in accordance with Section § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.

9. personal data protection

9.1. The buyer's personal data protection is provided by Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data, as amended.

9.2. The buyer agrees to process his personal data: name and surname, address, identification number, tax identification number, electronic address, phone number (hereinafter, all as "personal data").

9.3. The buyer agrees to the processing of personal data by the seller for the purpose of realizing the rights and obligations of the Purchase Agreement and for the purpose of maintaining the user account. If the buyer does not choose another option, he agrees with the processing of personal data by the seller also for the purposes of sending information and commercial communications to the buyer. Approval of the processing of personal data in its entirety under this article is not a condition that would in itself make it impossible to conclude a Purchase Agreement.

9.4. The buyer notes that he is required to state his personal data (when registering, in his user account, when ordering from the web interface of the store) correctly and truthfully and is obliged to inform the seller of any change in his personal data without undue delay.

9.5. By processing the buyer's personal data, the seller may assign a third party as processor. In addition to persons transporting goods, personal data will not be passed on to third parties by the seller without the buyer's prior approval.

9.6. Personal data will be processed for an indefinite period. Personal data will be processed in electronic form in an automated manner or in a printed form in a non-automated manner.

9.7. The buyer confirms that the personal data provided is accurate and that he has been advised that this is a voluntary provision of personal data.

9.8. In case the buyer believes that the seller or processor (article 9.5) carries out the processing of his or her personal data which is contrary to the protection of the buyer's private and personal life or contrary to law, in particular if personal data are inaccurate with respect to for the purpose of their processing, the buyer may:

 • 9.8.1. ask the seller or processor for an explanation
 • 9.8.2. require the seller or processor to remove the resulting condition

9.9. If the buyer asks for information on the processing of his personal data, the seller is required to pass on this information to him. Seller has the right to provide information under the preceding clause to request reasonable compensation not exceeding the costs necessary to provide the information.

10. Sending business messages and saving cookies

10.1. Buyer agrees to send information related to the seller's goods, services, or business to the buyer's electronic address, and also agrees to send the sales announcements to the buyer's electronic address.

10.2. Buyer agrees to save the so-called cookies on his computer. If the purchase on the website is possible and the seller's obligations under the Purchase Agreement are fulfilled without the so-called cookies being saved on the buyer's computer, the buyer may withdraw the consent under the previous sentence at any time.

11. Shipping

11.1. Notices relating to the relationship between the seller and the buyer, particularly regarding the withdrawal from the Purchase Agreement, must be delivered by mail in the form of a registered letter, unless it is specified otherwise in the Purchase Agreement. The notifications are delivered to the respective contact address of the other party and are deemed to have been delivered and effective at the time of their delivery via mail, except for the withdrawal notice made by the buyer when the withdrawal is effective if the notice is sent to the buyer within the withdrawal period.

11.2. Even a notification, which was declined by the receiver and wasn't picked up on time or was returned as undelivered, is being considered as delivered.

11.3. The parties may deliver a regular correspondence to each other by e-mail, to the e-mail address indicated in the buyer's user account or indicated by a specified buyer or to the address given on the seller's website.

12. Final Provisions

12.1. If a relationship based on a Purchase Agreement contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. This does not affect the consumer's rights under generally binding legal regulations.

12.2. If any provision of the Terms and Conditions is invalid or ineffective, or if it occurs, instead of invalid clauses, a provision will be introduced to the extent that the purpose of the invalid clause is as close as possible. The invalidity or ineffectiveness of one provision is doesn't change the validity of other provisions. Changes and additions to the Purchase Agreement or to the Terms and Conditions require a written form.

12.3. The Purchase Agreement, including the Terms and Conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.

12.4. The Attachment of Terms and Conditions is a sample withdrawal form from the Purchase Agreement.

12.5. Contact details of the seller: delivery address for Platinum spol. s.r.o. Vinohradská 36, 120 00 Prague 2 , e-mail address info@jiffysteamer.cz

 

Jiffy steamer Platinum spol, s.r.o.

A form for returning goods within the 14-day statutory deadline, without giving any reason.

I am using my right under the Civil Code (No. 89/2012 Coll.) and I am unilaterally withdrawing from the Purchase Agreement. 

I require the amount for performance under this agreement to be returned via bank transfer to this account number:

.................................................................... 

Contact details:

Name and Surname:                                             Address:
Phone number:                                                     E-mail: 

 

Returned goods: 

..............pcs............................................................................................................ 

..............pcs............................................................................................................ 

..............pcs............................................................................................................ 

..............pcs............................................................................................................ 

(optional) Basic description of a problem of the returned goods:

........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

Send the goods to this address:

COOL Platinum Vinohradská 36, 120 00 Prague 2

Odstoupení od smlouvy vyřizuje: 

Jan Knittl
email: info@jiffysteamer.cz

Additional information

Money will be sent back to your account within 10 days from the day of receiving the package. 

Return policy

All goods can be returned within 14 days (from receiving) without giving any reason. The goods must be returned in the original condition with the receipt, and cannot show signs of wear and tear. Goods can't have the sign removed to prevent the use of clothes. The Return of goods form must be sent with the goods. Goods sent by cash on delivery method will not be accepted!

Platinum spol,s.r.o. Vinohradská 36, 120 00 Prague 2, Identification number 49245147